Algemene Voorwaarden van Goedkoperdoorkorting.nl (is een onderdeel van M&M Webmedia)

M&M Webmedia V.O.F. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30252684, (BTW. Nummer) NL8203.38.576.B01.

Schoonmaak-doekjes.nl is een onderdeel van Goedkoperdoorkorting.nl.

Artikel 1. Definities

1.1 Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met Goedkoperdoorkorting.nl een overeenkomst aangaat.

1.2 Onder overeenkomst wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch, tussen Goedkoperdoorkorting.nl en de opdrachtgever tot stand komt.

Artikel 2. Toepasbaarheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van, Goedkoperdoorkorting.nl alsmede op de tussen Goedkoperdoorkorting.nl en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

Artikel 3. Aanbod, offertes, aanbiedingen, overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Goedkoperdoorkorting.nl zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvend aanbod door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Goedkoperdoorkorting.nl het recht dit aanbod binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro/’s (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele vervoer- en verpakkingskosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Goedkoperdoorkorting.nl heeft het recht de vermelde prijzen te wijzigen.

3.3 Alle afbeeldingen, tekeningen, prijzen, gegevens betreffende gewichten, productomschrijving, afmetingen, kleuren, en dergelijke gelden slechts bij benadering en zijn voorbehouden. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ect.

Artikel 4. Levering, leveringstermijnen, transport

4.1 Levering geschiedt onder vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de Opdrachtgever,tenzij anders vermeld. Goedkoperdoorkorting.nl behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten en eventuele kosten daarmee verband hebbende afzonderlijk op te geven.

4.3 Goedkoperdoorkorting.nl behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.4 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Goedkoperdoorkorting.nl deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4.5 Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Goedkoperdoorkorting.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van de Opdrachtgever.

4.6 De door Goedkoperdoorkorting.nl opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering , maar zullen nooit de wettelijke termijn van 30 dagen overschrijden. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Goedkoperdoorkorting.nl de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding of annulering binnen 30 dagen teruggestort te worden minus de eventueel gemaakte verzendkosten door Goedkoperdoorkorting.nl.

4.7 Goedkoperdoorkorting.nl zal de consument op de hoogte stellen bij het niet op tijd kunnen leveren. De consument heeft bij het niet halen van levering binnen de maximale termijn van 30 dagen het recht op ontbinding of de mogelijkheid met u een nieuwe termijn overeen te komen.

Artikel 5. Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooruit online te worden voldaan.

5.2 Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden. Wanneer bij levering onder rembours weigering aan de deur
plaats vindt, zal betreffende levering door Goedkoperdoorkorting.nl aan opdrachtgever alsnog gefactureerd worden.

5.3 Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van Goedkoperdoorkorting.nl op de Opdrachtgever direct opeisbaar. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incasso kosten / juristenvergoeding.

5.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Goedkoperdoorkorting.nl onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door Goedkoperdoorkorting.nl uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Artikel 7. Garantie

7.1 Goedkoperdoorkorting.nl verplicht zich niet tot het geven van garantie op de schoonmaak doekjes.

Artikel 8. Reclameren, Klachten, aansprakelijkheid, retourneren8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Goedkoperdoorkorting.nl geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Goedkoperdoorkorting.nl gemotiveerd binnen uiterlijk 5 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en Goedkoperdoorkorting.nl kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 5 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Goedkoperdoorkorting.nl geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

8.2 Goedkoperdoorkorting.nl aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8 lid 1 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Goedkoperdoorkorting.nl is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook voor (gevolg-)schade of gebrek veroorzaakt tijdens het verlenen van technische service door derden en de daarbij behorende handeling, waaronder ook transport, zijn wij nimmer aansprakelijk.

9.2 Goedkoperdoorkorting.nl werkt zo zorgvuldig mogelijk. Fouten op onze internetsite kunnen nimmer lijden tot een schadeclaim.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever.

10.2 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Goedkoperdoorkorting.nl en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Goedkoperdoorkorting.nl tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Goedkoperdoorkorting.nl over de persoon van de Opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Goedkoperdoorkorting.nl opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.